IGHV STATUS

500.00KM

SKU: 16996 Category:

Description

Test za procjenjivanje postotka varijabilnosti sekvence između V regije gena za teški lanac imunoglobulina u klonskoj CLL populaciji u usporedbi s homolognom sekvencom V regije germinativne linije